Terug naar Praktische informatie

Ziek, Te laat, Verlof

Lees pagina twee van het verlofaanvraagformulier goed door voordat u een aanvraag indient. Hierin staat duidelijk vermeld wanneer verlof mogelijk is.

Ziek

Verzuim wegens ziekte, een spoedbezoek aan dokter of tandarts of om een andere wettige reden, moet nog dezelfde morgen tussen 08.15 en 08.30 uur telefonisch (0412 224110) of schriftelijk door de ouders/verzorgers aan de administratie van de school worden medegedeeld. Indien de leerling stage loopt moet dit eveneens aan het stagebedrijf worden doorgegeven.

Van leerlingen, ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, afspraken maken met hulpverleners, artsen en specialisten buiten de reguliere lestijden.

Wanneer een leerling langer dan een uur afwezig is en wij geen bericht van verhindering hebben ontvangen, dan worden de ouders/verzorgers opgebeld. (Er zou onderweg iets gebeurd kunnen zijn!)

Wanneer een leerling tijdens het verblijf op school ziek wordt, meldt deze zich eerst bij de administratie van de school. In overleg met de leerling en ouders/verzorgers wordt bepaald of deze alleen naar huis kan of dat er andere maatregelen genomen moeten worden.

Wanneer een leerling om medische redenen niet meer mag meedoen met de gymles, dan dient dit telefonisch (0412 224110) of schriftelijk door de ouders aan de schooladministratie doorgegeven te worden.

Wij verzoeken leerlingen om zich op de dag van terugkeer na ziekte hersteld te melden bij de schooladministratie.

Te laat

Te laat zonder geldige reden

Als leerlingen te laat op school komen wordt dit geregistreerd middels een “te laat” briefje. Deze briefjes worden door de administratie verwerkt. Leerlingen melden zich tot 9 uur bij de conciërge en na 9 uur bij de administratie/receptie. De verzuimde tijd moet na school worden ingehaald. Bij fors verzuim door te laat komen wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

  • 3 keer te laat; bericht naar ouders en tijd inhalen
  • 6 keer te laat; melding leerplichtambtenaar en tijd inhalen
  • 9 keer te laat; advies naar de leerplichtambtenaar voor een gesprek.
  • 12 keer te laat; advies HALT taakstraf

Leerlingen die te laat komen krijgen de opdracht om na school het zwerfvuil rond de school op te ruimen.

Te laat met geldige reden

Het komt regelmatig voor dat leerlingen later op school komen omdat zij eerst naar de dokter, tandarts, orthodontist, etc. moeten. Te laat met een geldige reden dus.

De meeste leerlingen melden zich niet bij de administratie wanneer zij op school arriveren. Om goed zicht te houden of leerlingen daadwerkelijk veilig op school zijn, is het van belang dat zij een briefje bij de administratie halen, voordat zij de klas ingaan.

Dit geldt ook zo voor ziekteverzuim. Naast het ziek melden, ook graag beter melden.

Alvast dank voor uw medewerking.

Verlof

De locatiedirecteur/teamleider of diens plaatsvervanger mag verlof geven voor alles wat met de gezondheid of met het gezin samenhangt. De ouders/verzorgers moeten schriftelijk om dit verlof verzoeken en ontvangen schriftelijk reactie op de aanvraag.

Er mag slechts vakantieverlof worden verleend indien de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan. Hierbij heeft de Minister duidelijk aangegeven dat voor een langer verblijf in het land van herkomst geen extra verlof wordt verleend. Verlof buiten de schoolvakantie mag slechts 1 x per schooljaar worden gegeven en voor ten hoogste tien dagen. Vakantieverlof buiten de schoolvakanties zonder reden wordt niet verleend.

Lees pagina twee van het verlofaanvraagformulier goed door voordat u een aanvraag indient. Hierin staat duidelijk vermeld wanneer verlof mogelijk is. In de eerste twee lesweken van het schooljaar mag geen verlof worden gegeven om te voorkómen dat de leerling met een (informatie)achterstand aan het nieuwe schooljaar moet beginnen.

Vrij voor (religieuze) feesten die niet in de jaarplanning zijn opgenomen volgt de school het gemeentelijk advies. De school geeft maximaal 2 maal één dag verlof voor Islamitische feestdagen:1 dag voor het Suikerfeest en 1 dag voor het Offerfeest als deze dagen buiten de schoolvakanties vallen. Klik hier om meer informatie te lezen over leerplichtzaken.

Hieronder is een document te downloaden. Via dit document is het mogelijk om verlof aan te vragen. Het is niet mogelijk om het formulier digitaal aan te leveren. Het is enkel de bedoeling dat het document uitgeprint wordt. We hebben namelijk een handtekening van de ouders/verzorgers nodig.