Terug naar Algemeen

Financiën

Vrijwillige ouderbijdrage

Onze school ontvangt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geld voor het reguliere lesprogramma, maar niet voor activiteiten en voorzieningen die daarbuiten vallen. Deze extra activiteiten leveren volgens ons wel een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van onze leerlingen. Om deze extra activiteiten en voorzieningen toch aan te kunnen bieden vragen we een bijdrage aan ouders/verzorgers. Via deze ouderbijdrage brengen we ook zaken als kluisjeshuur, excursies en reizen in rekening. Al onze activiteiten vinden plaats onder voorwaarde van betaalbaarheid.

De ouderbijdrage is vrijwillig, maar voor onze scholen zeer belangrijk. Zonder de financiële hulp van ouders/verzorgers kunnen we de activiteiten die buiten het reguliere programma vallen niet organiseren. Uiteraard proberen wij de kosten ervan zo laag mogelijk te houden.

De hoogte en bestemmingen van de ouderbijdrage worden door de oudergeleding van de medezeggenschapsraad goedgekeurd. Ouders/verzorgers hebben altijd de mogelijkheid om slechts voor bepaalde voorzieningen/activiteiten te betalen. Als de ouderbijdrage niet voldaan kan worden, sluiten we leerlingen niet uit van deelname aan activiteiten.

Stichting Leergeld

Mochten ouders/verzorgers niet de middelen hebben om de schoolkosten te voldoen maar dat wel willen, dan kunnen ze contact opnemen met de Stichting Leergeld. Deze stichting zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen: https://www.leergeldml.nl.

Meer informatie over de schoolkosten kunt u vinden in de schoolgids. Voor vragen over de betaling van de ouderbijdrage kan contact worden opgenomen met de afdeling Financiën van Het Hooghuis: financieel@hethooghuis.nl.

WIS Collect

Voor de inning van de schoolkosten maken we bij Het Hooghuis gebruik van WIS Collect, een digitaal betaalsysteem. Zie hier een handleiding. Wanneer er een rekening klaarstaat, ontvangen ouders/verzorgers een e-mail met daarin een link naar de digitale factuur. We sturen deze e-mail naar het e-mailadres dat bekend is als factuuradres bij de schooladministratie. Dit is het e-mailadres van de betalende ouder/verzorger. Wijzigingen in het e-mailadres of bankrekeningnummer kunnen worden doorgegeven aan: financieel@hethooghuis.nl. Hier kunt u ook terecht voor vragen over WIS Collect.

Meer informatie over de specifieke kosten vind je in onze schoolgids.

Boeken en leermiddelen

Hoe kom je aan je nieuwe schoolboeken?

In de zomervakantie worden je schoolboeken voor het nieuwe schooljaar op je huisadres bezorgd. Wij hebben dit helemaal uitbesteed aan de firma Iddink. Voorwaarde is wel dat je ze op tijd bestelt!

Je schoolboeken zijn gratis. Een aantal van deze boeken moet je aan het eind van het schooljaar weer inleveren. Tijdens het bestellen op www.iddink.nl wordt dan ook van je gevraagd dat je instemt met de bruikleenvoorwaarden.

Elke keer ontvang je vóór de zomervakantie precieze informatie over het bestelproces!

Ben je nieuw op school, dan krijg je vóór de zomervakantie bericht over de bestelwijze van de boeken en andere schoolspullen.

Toelichting gratis lesmateriaal

De school ontvangt van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmateriaal dat specifiek voor een leerjaar door de school wordt voorgeschreven en noodzakelijk is voor het volgen van het onderwijsprogramma. De school stelt dit voorgeschreven lesmateriaal gratis ter beschikking aan de leerlingen.

Onder de omschrijving van schoolboeken en lesmateriaal wordt verstaan:

  • Leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken.
  • Examentrainingen/-bundels, eigen leermateriaal van de school, bijbehorende beeld-/geluids-/gegevensdragers die een leerling in dat leerjaar nodig heeft.
  • Examentrainer ‘Examenkracht’ via deze link
  • De ontsluiting van digitaal leermateriaal (o.a. licentiekosten) die een leerling in dat jaar nodig heeft.
  • Distributiekosten.
  • Verbruiksmaterialen zoals bijvoorbeeld tekenpapier, verf, hout, metaal, etc.