Terug naar Algemeen

Ondersteuning en veiligheid

Schoolondersteuningsprofiel

Hooghuis Heesch wil als school een veilige plek zijn met een goed pedagogisch klimaat waar iedereen in zijn ‘uniek zijn’ wordt geaccepteerd.

Hooghuis Heesch heeft aandacht en zorg voor al haar leerlingen, maar is geen zorgschool. Ons onderwijs is er op gericht leerlingen te begeleiden op het niveau dat past bij de talenten en mogelijkheden van een leerling. Om dit doel te bereiken, werkt de school vanuit de (voorgeschreven) wettelijke kaders. Hooghuis Heesch vult deze wettelijke kaders op haar eigen manier in heeft deze onder meer vastgelegd in leerstofplanners en PTA’s.

Vanzelfsprekend wil Hooghuis Heesch leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen op een goede manier begeleiden. Dit kan alleen als ouders en leerlingen samen met school willen optrekken en duidelijke en haalbare afspraken formuleren. De school kan de problemen van een leerling niet oplossen, maar kan wel handvatten bieden die de leerling kan gebruiken om zijn schoolcarrière succesvol af te sluiten. Daarbij is het van belang realistische doelen te stellen die én recht doen aan de leerling én recht doen aan de onderwijsvisie van Hooghuis Heesch.

In het document hieronder worden de kaders van de leerlingenzorg binnen Hooghuis Heesch geschetst. Het document is opgesteld door de zorgcoördinator van Hooghuis Heesch in samenspraak met de schooldirectie. Het zorgbeleidsplan heeft als insteek het vormgeven aan de zorgverbreding voor de school. In dit plan worden de speerpunten uitgewerkt waar wij de komende jaren het accent op leggen binnen de school. In het zorgbeleidsplan staat de leerling centraal. Dit sluit aan bij zowel de doelstelling van de school als bij de doelstelling van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30 06. De huidige en de gewenste situatie worden beschreven.

Vanzelfsprekend gaat het bij dit zorgbeleidsplan om een ‘levend document’ en kan in individuele gevallen om moverende redenen anders besloten worden. Dergelijke beslissingen worden altijd in overleg met de directie en andere deskundigen genomen.

SOP schooljaar 2023-2024 HH HEESCH

Ouder- en jeugdsteunpunt 30 06  geeft duidelijkheid over passend onderwijs

Heb je vragen over passend onderwijs, wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Dan kun je terecht bij de school van jouw kind of bij ouder- en jeugdsteunpunt 30 06. De website is www.ouderjeugdsteunpunt3006.nl.

Op de website vind je informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. De informatie bestaat vooral uit veel gestelde vragen en antwoorden, voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Je vindt er ook uitleg van begrippen en handige links. En wil je een vraag stellen? Dan kun je contact opnemen met ouder- en jeugdsteunpunt 30 06.

Pesten

Pesten is een universeel probleem dat bijna op alle scholen in de wereld voorkomt. Pesten is van invloed op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en kan zelfs op latere leeftijd invloed hebben op het dagelijks functioneren. Op vpngids.nl kunnen ouders informatie vinden rondom de gevaren en het herkennen van cyberpesten. Daarnaast zijn er een aantal tips en stappen te vinden met wat je als ouder kunt doen als je kind online gepest wordt of als jouw kind anderen online pest.

Alle scholen streven een veilige leeromgeving na waarin leerlingen samen leren in een prettige en positieve sfeer. Leerlingen die gepest worden ervaren de leeromgeving niet meer als veilig. Op Heesch werken wij op verschillende manieren aan het voorkomen en verminderen van pestgedrag.

In het bijgevoegde pestprotocol vind je hier meer informatie over. Mocht je signaleren dat jouw zoon of dochter of een medeleerling wordt gepest, dan willen wij je vragen om altijd contact op te nemen met de mentor. Deze kan met jou en de betrokken leerlingen een plan opstellen om de situatie op te lossen. De mentor kan daarbij advies vragen aan de antipestcoördinator. Ook bij twijfel vragen wij je contact op te nemen, je kunt een voorval hier melden. Laten we met elkaar zorgen voor een fijne en veilige schoolomgeving.

Onze anti-pestcoördinator is Peter van den  Bosch p.vandenbosch@hethooghuis.nl